Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 中秋節快樂!

2018年9月24日 星期一

中秋節快樂!

分析文章,星期四會希望有寫Aeon業績,
星期五是最後天交易日,季結檢討與展望及組合調整,
其實還有些收息股想談...

今天亞洲大多地方休市,
加上貿戰'好像'談判拉倒,又淋盤冷水了......
所以早說近來市況不要樂/悲觀...
太多未知數,所以為何我倡導平常心投資
因為不可預測分析的太多,哈哈

飲杯茶食件月餅(唔好食咁多😜),開開心心賞下月🌝仲好啦
但願人長久千里共嬋娟

在此祝大家中秋節快樂!


謝謝大家支持

只要有衣有食,就當知足。
錢永賺不盡,有餘幫助有需要的人,
令人開心快樂是我的夢想
文章網站連結
FB https://www.facebook.com/TenBaggerHK/
雪球 https://xueqiu.com/u/8493390925
Blog https://ten-bagger-hk.blogspot.hk

1 則留言:

精選文章

堅大灣區未來公用股 中信國際電訊1883.HK

末期股息一如所料每股 14港仙 全年合計是18港仙,2月28收市價2.92元,股息率即6.16% 業務經營的現金流入18億,半年已有10.79億,有人說可能比較少,不過業務收入結構調整,而且大家做做功課看到,合同資產+應收賬是19億,中期時20.1億,少了1.1億,...