Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 支付寶又來

2019年1月1日 星期二

支付寶又來

支付寶又繼續有
新年快樂~身體健康,投資笑呵呵

剛一年回報-12.37%,十七年來第三次負回報,計及股息因素該輕微跑輸。

去年學了很多,實驗了不少東西,總結和展望,但留待飯局後再談。先說一點12月時電訊盈科換了另一更好的收息股

[AlipayHK]: 喂!送張禮券比你,如果你仲未用過AlipayHK比錢既話仲有$50迎新獎賞添!每日掀呢條Link都chok到禮券架!AlipayHK真係有好多優惠! https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/p2pshare?code=2160210019187563%7CCAMPAIGN201812211916000407265

6 則留言:

精選文章

堅大灣區未來公用股 中信國際電訊1883.HK

末期股息一如所料每股 14港仙 全年合計是18港仙,2月28收市價2.92元,股息率即6.16% 業務經營的現金流入18億,半年已有10.79億,有人說可能比較少,不過業務收入結構調整,而且大家做做功課看到,合同資產+應收賬是19億,中期時20.1億,少了1.1億,...